Βλέποντας την ανάγκη επανένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σχηματίζουμε κοινωνική επιχείρηση για την υποστήριξη τους με κάθε πρόσφορο τρόπο στην συμβουλευτική στην υποστήριξη σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικότητας με οργάνωση εκδηλώσεων και υποστήριξη σε εύρεση χρηματοδοτήσεων και άλλων δράσεων και την προώθηση των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την τοπική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Παρέχουμε Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη τους, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων